วว. /กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งต่อยอดวิจัยพัฒนาบริการนวัตกรรมสมุนไพร เวชสำอาง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานต้อนรับ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) และศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ของ วว. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดด้านการวิจัยพัฒนาบริการนวัตกรรมสมุนไพรและเวชสำอาง โดยมี ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการ ศนส. ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม กวท.  ชั้น 8  อาคาร RD1 วว. เทคโนธานี

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้กล่าวโดยสรุปในการต้อนรับว่า ปัจจุบัน วว. ก้าวสู่การดำเนินงานปีที่ 60 โดยมีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานวิจัยพัฒนา บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG โมเดล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน และพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพร และวัตถุดิบท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มมูลค่าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินงาน ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 50 ปี ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพื่อต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร นอกจากนี้ยังมุ่งให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ทั้งนี้ วว. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรพืชท้องถิ่นของไทยได้อย่างสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กล่าวถึงภารกิจของหน่วยงานว่า  มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร เพื่อสนับสนุนด้านบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น การศึกษาดูงานภารกิจ วว. ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เพื่อต่อยอดด้านการวิจัยพัฒนา บริการนวัตกรรมสมุนไพรและเวชสำอางให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถนำผลลัพธ์จากสมุนไพร หรืองานวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดในเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506