วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะวิจัยจาก วว. และผู้บริหาร อบต.ตาลเดี่ยว ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตพลังงาน ในโอกาสที่คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 นำโดยนายธีรพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะที่ต้นทาง ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : pr@tistr.or.th  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506