วว. / อย. บูรณาการวิจัยพัฒนา ผนึกกำลังเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาส่งเสริมการวิจัย บ่มเพาะ ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม

วันนี้ (15 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อย.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)   ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)  มุ่งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและบ่มเพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  พร้อมพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนาโรงงานต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ อย. รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า  เป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญของ วว. คือ การนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ  ไปใช้สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  เจตนารมณ์ของ วว. และ อย. ในครั้งนี้มุ่งวิจัย พัฒนา ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ซึ่งครอบคลุม 4  ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. กำกับดูแล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าการ วว. กล่าวต่อว่า  ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงาน  3  ปี   ขอบเขตความร่วมมือนอกจากจะครอบคลุม  4  ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. กำกับดูแลดังกล่าวแล้ว  ยังจะร่วมกันวิจัยและพัฒนาข้อมูลรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Positive list)  ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มจำนวน Positive list ในประกาศ นอกจากนี้จะร่วมกันเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและบ่มเพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.  พร้อมนี้ วว. จะพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจะพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ อย. รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

“…วว. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก  โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากล  วว. และ อย. ทำงานร่วมกันมายาวนาน  การร่วมมือกันจะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการจะพัฒนาสินค้าด้านอาหาร สมุนไพรหรือยา ได้เข้ามาใช้บริการ ปัจจุบันอาหารรูปแบบใหม่มีหลากหลายมาก วว. มุ่งทำงานวิจัยพัฒนาที่มี Impact ต่อผู้บริโภคและทำงานให้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้จริงและด้านการตลาดด้วย  ในอนาคตอันใกล้จากความร่วมมือนี้จะมีการพัฒนามาตรฐานการทดสอบ การขยายขีดความสามารถในการใช้สมุนไพรไทยได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ก้าวต่อไปของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นการดำเนินโครงการที่สำคัญและมี Impact สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ  วว. ยินดีเป็นที่เรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการและสนับสนุน อย. เพื่อร่วมขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ อย่างเต็มที่…” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าว

นายแพทย์ไพศาล   ดั่นคุ้ม   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวว่า   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มุ่งมั่นเป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี  มีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์  ผ่านการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยถูกต้องและเหมาะสม   ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ  ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล  รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน  ความร่วมมือกับ วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของประเทศและเป็นพันธมิตรเครือข่ายสำคัญ ที่จะร่วมทำให้เป้าหมายการดำเนินงานของ อย.ประสบผลสำเร็จ คือ ผู้บริโภคปลอดภัย  ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

“…อย. และ วว. ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องมายาวนาน  และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้บริโภค ในเรื่องของสุขภาพ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การวิจัยพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  มีความปลอดภัย และมีห้องปฏิบัติการที่ต้องดูแลวิเคราะห์ ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงการพัฒนาเป็นนวัตกรรม นับเป็นความโชคดีที่จะนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และเชิงเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาติ เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมากขึ้น เราจะร่วมต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ…” เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าว

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig