วว.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี จัดอบรม “ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการจัดอบรม เรื่อง “ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุดรธานีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้ความมร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โอกาสนี้ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ดร.วิบูล เป็นสุข (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม อินทร์กอง ตัวแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับ เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภายในงานฯ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง
“บทบาทของสถานีวิจัยลำตะคองในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน” โดย ดร.ธีระวัฒน์ ศรีสุข
“การผลิตมะม่วงนอกฤดูด้วยเทคโนโลยี วว.” โดย ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช” โดย ดร.ตันติมา กำลัง
“การจัดการผลผลิตมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว” โดย นางจิตตา สาตร์เพ็ชร์ และคณะ
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และแสดงผลผลิตจากการผลิตมะม่วงนอกฤดู การจัดการผลผลิตมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว การประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช และการผลิตหัวพันธุ์หอมแบ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรที่เดินทางมาร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก