วว.จัดประชุมระดมความคิด “บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต”

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิด “บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต” โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) นำเสนอบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานของ วว. ในการนี้ คณะกรรมการ กวท. คณะผู้บริหาร วว. พร้อมด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ร่วมระดมความคิดเห็นต่อแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการและทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Roadmap) เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานของ วว. สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ