วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาพรรณไม้พืชถิ่น “กระเจียว” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์ความรู้พรรณไม้พืชถิ่น “กระเจียว” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์  ภายใต้ โครงการการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โอกาสนี้  ดร.ชุติมา  เอี่ยยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. ได้มอบหมายให้ นายสายันต์ ตันพานิช  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้การต้อนรับ  นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต  นางสาวสุรีวรรณ นาคาศัย  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายสมศักดิ์ กาญจนะคช  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และนางสาวทรายศิรินทร์ ภู่กันมาศกุล  สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชกลุ่มกระเจียวพื้นถิ่น อำเภอเทพสถิต  โดย นายเอนก อุปรัตน์  จากภูพร้อมดาวฟาร์มสเตย์

2) แนวทางการผลิตและปลูกเลี้ยงพืชสกุลปทุมมาในพื้นที่ภาคใต้ โดย ดร.ชัยภูมิ สุขสำราญ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3) การปลูกเลี้ยงพืชสกุลปทุมมาและกระเจียวเชิงพานิชย์ โดย คุณกุญช์ชญา สวัสดี จากสวนสวัสดี จังหวัดเชียงใหม่

4) การปลูกเลี้ยงตามแนวทางการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ โดย นางชลธิชา  นิวาสประกฤติ  นักวิจัยอาวุโส  ศนก.วว.  

5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากไม้ดอกไม้ประดับเพื่อรองรับมาตรฐาน อาหารและยา (อย.) โดย นางเรวดี มีสัตย์ นักวิจัยอาวุโส วว. 

และการปลูกเลี้ยงดอกไม้กินได้ รวมทั้งกล่าวสรุปการดำเนินกิจกรรม โดยหัวหน้าโครงการ ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัยอาวุโส ศนก.วว.

นอกจากการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว วว. ยังได้ลงพื้นที่ร่วมพูดคุยและหารือเรื่องแนวทางการพัฒนากระเจียวพื้นถิ่น ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ เพื่อให้ตอบโจทย์แผนพัฒนาที่จะกำหนดอนาคตและทิศทางของการพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในอนาคต

………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506