วว. หารือสภาหอการค้าไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม/วิจัย ชูโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งเสริมธุรกิจทางการแพทย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ได้แก่ ดร.กมล ไชยสิทธิ์ และ ดร.วริทธิ์ ศรีสุขทวีรัตน์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย นางสาวปริม  จิตจรุงพร  กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย ในโอกาสร่วมประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง วว. กับสภาหอการค้าไทยในอนาคต

และศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง  ประกอบด้วย การเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน Scale up Plant facilities  ได้แก่

1) การให้บริการและการวิจัยและพัฒนาของศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM 1)  ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร

2) การให้บริการของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ที่ให้บริการแบบครบวงจร One-Stop-Service ด้วยมาตรฐาน GMP

โอกาสนี้ นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  นักบริหารพิเศษและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ดร.พงศธร  ประภักรางกูล  นักบริหารพิเศษและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดร.โสภาพรรณ  สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นายจิรวัฒน์  วัฒนบุตร  ผู้อำนวยการ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม  รวมทั้งนักวิจัยและบุคลากร วว. ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำคณะฯ เยี่ยมชมด้วย  ในวันที่ 18  มิถุนายน 2567  ณ อาคาร 60 ปี วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าการ  วว. กล่าวว่า วว. มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม  (Innovation  Ecosystem)  และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ   โดยนำ วทน. เข้าไปแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร (STI  for  Total  Solution)  มุ่งบริการด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งในระดับ SMEs  ผู้ผลิตสินค้า OTOP  วิสาหกิจชุมชน  ตลอดจนเกษตรกร ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟังแนวความคิดของผู้ประกอบการ  (idea)  การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (prototype & solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ  การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (scale up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (product & management system)  ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน เป็นต้น

นางสาวปริม  จิตจรุงพร  กล่าวว่า  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มุ่งเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยสนับสนุนภาครัฐผลักดัน FTAAP และเร่งขยาย FTA กับต่างชาติให้มากขึ้น พร้อมเร่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศร่วมกับ BOI และ EEC พร้อมผลักดัน Bangkok Goals (เป้าหมายกรุงเทพฯ) ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยจะนำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน ระยะ 5 ปี ที่จัดทำร่วมกับกระทรวง อว. เป็นแนวทางขยายผล BCG Model เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ ขับเคลื่อน BCG ให้เกิดผลเป็นรูปธรรรม

………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506