วว. ร่วมงานแถลงข่าว IGNITE  THAILAND :  เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงวิสัยทัศน์ “การพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต”  เนื่องในการแถลงข่าว IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต (Future Workforce for Future Industry) จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยระบุตอนหนึ่งว่า นอกจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่รัฐบาลเร่งสร้างและเชื้อเชิญการลงทุนแล้ว กระทรวง อว. ได้เตรียมการส่วนสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาและเพิ่มทักษะของคน (Upskill / Reskill) ประกอบด้วยกลไก 4 ด้าน ได้แก่

1.โปรแกรมการพัฒนาคน  โดยการทำหลักสูตรแบบใหม่ การฝึกงานและการร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรม

2.การให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับการฝึกอบรม

3.การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ

4.การประสานงานระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

ในการนี้ นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้แถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต” ตั้งแต่กำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยในระยะ 5 ปีข้างหน้าตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไว้ที่ 80,000 คน ด้าน EV 150,000 คน และด้าน AI 50,000 คน ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว 6 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

โดยมี 3 โครงการที่เป็น Quick Win เห็นผลในระยะสั้น ได้แก่

1.การพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Upskill/Reskill)

2.โครงการ Coop+ หรือ สหกิจศึกษาพลัส ที่นำนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มาพัฒนาทักษะเพิ่มเติม และฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาแล้วยังสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันที

3.โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

ขณะเดียวกันยังมีแผนการยกระดับห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Centers) เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง EV และ AI ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค

 โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  คณะผู้บริหาร อว. และหน่วยงานในสังกัด เครือข่ายพันธมิตร  ผู้ประกอบการ เข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย  ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506