วว. โชว์ศักยภาพเสริมแกร่งผู้ประกอบการครบวงจร ต้อนรับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Ms. Ma. Cristina A. Roque, Undersecretary for Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Development Group (MDG), Department of Trade and Industry (DTI) และคณะผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์  ในการนี้ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ นักบริหารพิเศษและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับด้วย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ  วว.  เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 

โอกาสนี้คณะผู้แทนนักวิจัย วว. ประกอบด้วย  ดร.สุพจน์  ประทีปถิ่นทอง  นักวิชาการอาวุโส  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ดร.ศิริวรรณ  ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส  ศบท. ดร.สมกมล  อินทวงค์  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ดร.กุลรภัส วชิรศิริ นักวิจัยอาวุโส ศนอ. และดร.จันสุดา คำภา นักวิจัย ศนอ. นำเสนอภาพรวมภารกิจของหน่วยงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร  (ICOS) และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) พร้อมสาธิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ผู้บริหาร วว. นำคณะผู้แทนจาก DTI  เยี่ยมชมอาคาร 60 ปี วว. ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รายได้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  ทั้งนี้ วว. มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานฟิลิปปินส์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานของ วว. ในด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เกษตร และสมุนไพร อย่างต่อเนื่อง 

……………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506