วว. ร่วมกับธนาคารออมสิน เสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มองค์กรชุมชน

ดร.อาภากร  สุปัญญา   รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ “บทบาทการทำงานของ วว.” เนื่องในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรชุมชน ประจำปี 2567  ในการนี้ นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs  Startup  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มชุมชนเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า ของกลุ่มชุมชน  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5  อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดย ดร.รัชนีวรรณ  กุลจันทร์ ผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  การบรรยายเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดย นางเรวดี  มีสัตย์  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.)

นอกจากนี้คณะผู้ร่วมงานยังได้เยี่ยมชมเรียนรู้งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน วว. ได้แก่

**โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  (FISP)  ด้านการผลิตเครื่องดื่ม/อาหารทอดสุญญากาศ/Freeze dry /เครื่องดื่ม UHT/วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  ฯลฯ  นำเสนอโดย  ดร.กุลภัส  วิชิรศิริ  นักวิจัยอาวุโส ศนอ.

**ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) ด้านการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็กในการแปรรูปเป็นอาหาร/เครื่องสำอาง/ปุ๋ย นำเสนอโดย ดร.วัชรี  กัลยาลัง นักวิจัย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

**ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ด้านการวิเคราะห์/ผลิต/สกัดสารจากสมุนไพรเพื่อผลิตเครื่องสำอาง นำเสนอโดย นางสาวมณีรัตน์  จัตตุลาภา นักวิจัยและผู้จัดการโรงงาน

………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506