วว.รับรางวัล ผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ด้านการสร้างเครือข่าย (Best Practice of Networking)

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้แทน วว. เข้ารับรางวัล ผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่น ด้านการสร้างเครือข่าย (Best Practice of Networking) จาก รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยผลงานการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจ ในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปังตังได้คืน” ซึ่ง วว. ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ ที่มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

นอกจากนี้ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการ วว. ยังให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS อีกด้วย