วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทยแห่งแรก-แห่งเดียวของไทยจาก สมอ.

นายบรรจง   สุกรีฑา  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มอบใบรับรองระบบงาน  มอก. 17065-2556 ( ISO/IEC 17065-2012)  การตรวจสอบและรั…

อ่านต่อ วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทยแห่งแรก-แห่งเดียวของไทยจาก สมอ.

วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ประจำปี 2564

จาก  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายพิศาล   พงศาพิชณ์   เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “หน่วยตรวจสอบรับรอ…

อ่านต่อ วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ประจำปี 2564