การเอาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจาก Startup ด้วย MSCONFIG

ปกติเมื่อทำการเปิดเครื่อง เครื่องจะเรียกโปรแกรมที่ถูกระบุไว้ในรายการ Startup เพื่อทำการ run โปรแกรมนั้นอัตโนมัติ เช่น โปรแกรมจัดการไวรัส โปรแกรม MSN เป็นต้น ซึ่งหากมีการระบุให้เรียกโปรแกรมเปิดทำงานมาก หน่วยความจำ หรือ memory สำหรับการใช้งานของเครื่องก็จะถูกลดลงไปตามความต้องการในการใช้หน่วยความจำของโปรแกรมนั้น ๆ เช่น เดิมเครื่องมีหน่วยความจำ 2.5 GB ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS:Operating System) เป็น Microsoft Windows VistaTM Business พร้อมทั้งระบุให้เปิดโปรแกรมจัดการไวรัส และ MSN  ดังนั้นเครื่องจะมีหน่วยความจำเหลือสำหรับใช้งานอื่นอีกประมาณ 62%  ดังนั้นหากไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมใดควรเอาโปรแกรมออกจากรายชื่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ หากระบบปฏิบัติการของคุณเป็น Microsoft Windows XP Continue reading การเอาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจาก Startup ด้วย MSCONFIG