ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : อบรมเชิงปฏิบัติการ Stakeholder Identification & Engagement for SIA

บริษัท ยู สเคป จำกัด (ในเครือ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด UAE) ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบมีส่วนร่วม “Stakeholder Identification & Engagement for SIA” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างถูกต้องมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA Specialist) จากภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

สนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวชิรวัฒน์ พุ่มโพธิ์ทอง โทรศัพท์ 089-446-2344, 02-763-2874 โทรสาร 02-763-2860 E-mail: vachirawat@uaeconsultant.com