NGV vs LPG

NGV หรือ Natural Gas Vehicles ซึ่งสากลเรียกว่า CNG : Compressed Natural Gas หรือ ก๊าซธรรมชาติอัด คือ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์  ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ เมื่อรั่วจะลอยขึ้นสู่อากาศทันที เกิดขึ้นจากการนำก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน มาอัดจนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว LPG หรือ Liquefied Petroleum Gas คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ ก๊าซหุงต้ม  ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นของเหลว หนักกว่าอากาศ เมื่อรั่วจะกระจายอยู่ตามพื้นราบ สามารถสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรอการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบของก๊าซโพร-เพน Continue reading NGV vs LPG