ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดค่ายวิจัย (Research Camp) ครั้งที่ 6 ในวันที่ 6 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ โทร. 0 2218 5897 หรือ E-mail : itphd@acc.chul.ac.th หรือ เว็บไซต์ : http://it.acc.chula.ac.th