การเอาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจาก Startup ด้วย MSCONFIG

ปกติเมื่อทำการเปิดเครื่อง เครื่องจะเรียกโปรแกรมที่ถูกระบุไว้ในรายการ Startup เพื่อทำการ run โปรแกรมนั้นอัตโนมัติ เช่น โปรแกรมจัดการไวรัส โปรแกรม MSN เป็นต้น ซึ่งหากมีการระบุให้เรียกโปรแกรมเปิดทำงานมาก หน่วยความจำ หรือ memory สำหรับการใช้งานของเครื่องก็จะถูกลดลงไปตามความต้องการในการใช้หน่วยความจำของโปรแกรมนั้น ๆ เช่น เดิมเครื่องมีหน่วยความจำ 2.5 GB ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS:Operating System) เป็น Microsoft Windows VistaTM Business พร้อมทั้งระบุให้เปิดโปรแกรมจัดการไวรัส และ MSN  ดังนั้นเครื่องจะมีหน่วยความจำเหลือสำหรับใช้งานอื่นอีกประมาณ 62%  ดังนั้นหากไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมใดควรเอาโปรแกรมออกจากรายชื่อ

โดยมีขั้นตอนดังนี้

หากระบบปฏิบัติการของคุณเป็น Microsoft Windows XP ให้กดปุ่ม Start เลือก Run ที่ช่องให้พิมพ์ msconfig กด OK

แต่ถ้าหากระบบปฏิบัติการของคุณเป็น Microsoft Windows Vista ให้กดปุ่มโลโก้ (Start) ที่ช่องว่าง (Start Search) ให้พิมพ์ msconfig จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างให้ ให้กด Continue

จากนั้นเลือก Tab ที่ชื่อ StartUp จะปรากฏรายชื่อ Item หรือโปรแกรมต่าง ๆ ให้คลิ๊กที่ช่องเพื่อให้เกิดเครื่องหมายถูกหน้า Item ที่คุณไม่ต้องการให้ทำงานตอน startup ออก เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม OK