ประชาสัมพันธ์ งานการชี้แจงกรอบการวิจัย และนวัตกรรม ของ วช. ประจําปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567

วช. ได้กำหนดจัดงานการชี้แจงกรอบการวิจัย และนวัตกรรม ของ วช. ประจําปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือทางระบบออนไลน์ Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ใน 9 ด้าน ดังนี้

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2567 : ด้านสังคมและความมั่นคง
  • วันที่ 2 มิถุนายน 2567 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วันที่ 3 มิถุนายน 2567 : ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและศูนย์กลางการเรียนรู้
  • วันที่ 4 มิถุนายน 2567 : การรองรับสังคมสูงวัย
  • วันที่ 5 มิถุนายน 2567 : ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
  • วันที่ 6 มิถุนายน 2567 : ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วันที่ 7 มิถุนายน 2567 : ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2567 : ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
  • วันที่ 9 มิถุนายน 2567 : ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://openhouse.researchexporegis.com/

โดย วช. มีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 สิงหาคม 2567 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th และ http://nriis.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*