ข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/2551 และแนวโน้มปี 2551

เอกสารการแถลงข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/2551 และแนวโน้มปี 2551

1. Economic Outlook : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองและแนวโน้มปี 2551 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ]

2. การประมวลผลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 2/2551 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ]

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2551 [ตาราง excel]

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เว็บไซต์ : www.nesdb.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: