ผลิตภัณฑ์ CE – Chick

ผลิตภัณฑ์ CE – Chick  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากไก่ที่มีสุขภาพดี แล้วนำมาเพิ่มจำนวนโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ภายใต้สภาวะพิเศษที่เหมาะสม ผลการทดสอบในห้องทดลอง พบว่า CE มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, Campylobacter jejunii และ Clostridium perfringens ได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ คือ ชนิดผงและชนิดน้ำ

c1

คุณสมบัติพิเศษ

ผลการศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพของ CE – Chick ในการป้องกันการติดเชื้อ S. Enteritidis ในลูกไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันไม่ให้ลูกไก่ติดเชื้อ S. Enteritidis ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ 50-80% ของจำนวนไก่ทดลอง นอกจากนี้ผลการศึกษาในระดับฟาร์ม พบว่า CE – Chick มีประสิทธิภาพในด้านของการเป็นสารเร่งการเจริญไก่ มีผลการเลี้ยงที่ดี ทั้งในเรื่องของน้ำหนักตัว อัตราการแลกเนื้อ และค่าดัชนีผลการเลี้ยง

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *