ข่าวอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

• หลักสูตร การทวนสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation)
  
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2551

• หลักสูตร การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าสำหรับ ISO 9001 : 2000
  
วันที่ 4 ธันวาคม 2551

• หลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุและการประยุกต์ใช้แผนภาพก้างปลาอย่างมีประสิทธิผล
    วันที่ 12-13 ธันวาคม 2551

• หลักสูตร Failure Mode and Effect Analysis : FMEA 4th Edition
  
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 

• หลักสูตร การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ด้วย Excel
  
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551

• หลักสูตร QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
   วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551

• หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
  
วันที่ 24 ธันวาคม 2551

   เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
   สถานที่ ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18
   สนใจ    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
              โทร. 02-7173000  ต่อ   81 หรือ e-mail :  <mailto:et@tpa.or.th> et@tpa.or.th
              สามารถค้นหาข้อมูลได้  <http://www.tpif.or.th/> www.tpif.or.th

…………………………………………………………………………………………………………………………………

• Failure Mode and Effect Analysis : FMEA4th
   (การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ)

   วันที่จัด 19-20 ธันวาคม 2551
   อัตราค่าลงทะเบียน        สมาชิก     2,800 + VAT 7% 196 = 2,996 บาท
   บุคคลทั่วไป 3,400 + VAT 7% 238 = 3,638 บาท

   บรรยายโดย:   อาจารย์นพณรงค์  ศิริเสถียร
                      อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   หัวข้อการอบรมและสัมมนา

   วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551
    – การประกันคุณภาพ
    – การป้องกันปัญหาด้านคุณภาพ
    – ความหมาย ประเภท และหลักการของ FMEA
    – กระบวนการจัดทำ FMEA ที่มีคุณภาพและตัวอย่าง

   วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551
    – กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันปัญหา
    – กรณีศึกษาจากตัวอย่าง หรือจากงานจริงที่โรงงาน
    – นำเสนอผลงาน และฟังคำแนะนำ
    – สรุป/ถาม-ตอบปัญหา

…………………………………………………………………………………………………………………………………

• การวิเคราะห์สาเหตุและการประยุกต์ใช้แผนภาพก้างปลาอย่างมีประสิทธิผล

   วันที่จัด 12-13 ธันวาคม 2551
   อัตราค่าลงทะเบียน        สมาชิก     2,400 + VAT 7% 196 = 2,996 บาท
   บุคคลทั่วไป 2,800 + VAT 7% 238 = 3,638 บาท

   บรรยายโดย:    อาจารย์นพณรงค์  ศิริเสถียร
                        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   หัวข้อการอบรมและสัมมนา

   วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
    – ทบทวนโครงสร้างของปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข
    – พื้นฐานของความเป็นเหตุ-ผล (ตรรกศาสตร์)
    – การวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อหาแนวโน้มสาเหตุ (หาผู้ต้องสงสัย)
    – ระดมสมองแบบสมองซีกขวาและหาตรรกะ อย่างสมองซีกซ้าย
    – KJ Method ช่วยจัดกลุ่มข้อมูลได้อย่างไร
    – จัดทำผังก้างปลาอย่างไรให้เข้าระบบสากลไม่ใช่เป็น KKD
    – การเปลี่ยนจากผังก้างปลาเป็นแผนภาพสาเหตุและผล
    – การพิสูจน์ความเป็นเหตุและผลด้วยเทคนิคสถิติ  (เพื่อตัดสินว่าผู้ต้องหาผิดหรือไม่)

   วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551
    – เทคนิคเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์เหตุและผล (แนวคิดตรรกะ, เทคนิคสถิติ)�
       และเสริมเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้หาสาเหตุของปัญหา (FTA, PM Analysis, Matrix ฯลฯ)
    – การค้นหาสาเหตุรากเหง้า
    – การกำหนดแนวทางการแก้ไขในระดับต่างๆ ของปัญหา
    – Workshop การจัดทำผังก้างปลา
    – ข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริง
    – สรุป/ตอบข้อซักถาม

2 thoughts on “ข่าวอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *