นโยบายสิ่งแวดล้อมของ วว. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ วว.