นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน วว. พัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มุ่งเน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรสู่สำนักงานสีเขียว เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว อาคาร Admin สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)