วว. โชว์กิจกรรม “สถานีสีเขียว : นวัตกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดงาน SCIENCE   AVENUE   ถนนสายวิทยาศาสตร์  รับวันเด็กแห่งชาติ  2567  ซึ่ง  อว. จัดขึ้นระหว่างวันที่  12-13  มกราคม  2567  เวลา 09.00-17.00 น. ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี  ภายใต้แนวคิด “เด็กช่างคิด  วิทย์สร้างฝัน” ในการนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด อว.  คณะผู้บริหารหน่วยงาน  อว.  พร้อมด้วย  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ  ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ กระทรวง อว.

โดย วว. ได้ร่วมจัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพ น้องๆ หนูๆ ในโอกาสนี้ด้วย ผ่านกิจกรรม “สถานีสีเขียว ตอน  นวัตกรรม วว. เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” และโชว์/สาธิต “ตู้อัจฉริยะ..รวบรวมและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ” ซึ่งน้อง ๆ และผู้ปกครองได้ร่วมสนุก  “แยกพลาสติกก่อนทิ้ง  รีไซเคิลต่อได้” และร่วมเล่นเกมรักษ์โลก อาทิ  เกมคิดส์ก่อนเท… แยกก่อนทิ้ง    เกมคิดส์รู้…คิดส์รักษ์  เกมรู้หรือไม่?…ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาสลายตัวนานเท่าไร  โดย วว. มุ่งหวังให้ความรู้ ฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจนักวิทย์น้อยต่อไป 

ทั้งนี้ วว. เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานแกนหลัก ร่วมกับพันธมิตรดำเนินงานขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ  BCG  ภายใต้โครงการตาลเดี่ยวโมเดลจัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน  ณ  ตำบลตาลเดี่ยว  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมิต  ของ วว.  มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน และมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้  วทน. จัดการขยะชุมชน  เพื่อเพิ่มมูลค่าและการนำไปใช้ประโยชน์  ซึ่งเป็นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดจากหิ้งสู่ห้าง   ปัจจุบันโครงการตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี ได้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางนำเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมของ วว. ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต่อไปอย่างยั่งยืน

https://vt.tiktok.com/ZSNT4VSKs/

………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9048  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506