วว. จัดกิจกรรม TISTR Open Ecosystem 2024 เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม “TISTR Open Ecosystem 2024” เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการไทย โชว์ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ วว. สู่การเสริมแกร่งผู้ประกอบการ สร้างความพร้อมด้านธุรกิจ และผลักดันผู้ประกอบการไทย สู่มาตรฐานสากล โดยมี ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวอัญชลี พยัคฆะโส นักพัฒนาธุรกิจ/ผู้จัดการอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs พร้อมด้วยนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องบ่มเพาะธุรกิจ ชั้น 1 อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้จริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย นายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวมณีรัตน์ จัตตุลาภา นักวิจัย/ผู้จัดการ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) นางสาวณปภา บุศยโสฬส เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) และ นายปัณณธร ทวีเทพไทกุล นักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) ร่วมบรรยาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ วว. รวมถึงการวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานภารกิจของ วว. ได้แก่ ICOS ,FISP และ ICPIM ซึ่งมีศักยภาพในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

สนใจเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน วว. หรือ หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวอัญชลี พยัคฆะโส นักพัฒนาธุรกิจ/ผู้จัดการอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs วว. โทร. 0 2577 9000 ต่อ 95

……………………………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506