วว. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ปลูกผักสวนครัว

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ปลูกพืชผักสวนครัว” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  3  มิถุนายน 2565  และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565  ณ  ลาน TISTR Park วว. เทคโนธานี คลองห้า