วว. จัดกิจกรรม TISTR CG & CSR Day 2023

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม TISTR CG & CSR Day 2023 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)  ของ วว. ที่ได้ปฏิบัติตามหลักตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)   ปี 2015 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)  ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model  และรวมถึงนโยบายที่ คณะกรรมการ วว. มอบหมายให้ดำเนินการ รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ วว. ที่ล้วนสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ คณะกรรมการ วว. (กวท.) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. คณะผู้บริหาร พันธมิตร และบุคลากร วว. เข้าร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

โอกาสนี้ วว. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนาเรื่อง ESG for Social Sustainability  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรซึ่งให้ความสำคัญด้านชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน CG และ CSR ของ วว.  ในอนาคต และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรัฐ  คุณะวัฒนากรณ์   ร่วมดำเนินการเสวนา

วว. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัย บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ESG ที่ต้องการพัฒนาระบบเศรษฐกิจผ่านมิติทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กวท.  ผู้บริหาร  และบุคลากร วว. ยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินงานตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) และแนวทางปฏิบัติภายใต้มาตรฐาน ISO 26000  ตระหนักถึงการปฏิบัติงานวิจัยพัฒนาและให้บริการ ที่มีมาตรฐานคุณภาพ มีความเป็นธรรม แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน  (CSR in Process) รวมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

……………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506