วว. จับมือ EXIM BANK / CEA จัดโครงการ SMEs Export Studio 2566 สนับสนุน SMEs สร้างแบรนด์แข่งขันในตลาดโลก

ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM BANK) และนายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ SMEs Export Studio 2566  โอกาสนี้ ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. และนายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจนวัตกรรม วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ พญาไท กรุงเทพฯ

โครงการ SMEs Export Studio 2566  เป็นความร่วมมือดำเนินงานระหว่าง วว.  EXIM BANK  และ CEA  ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ  SMEs   ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ควบคู่กับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสให้ SMEs ไทยสามารถยกระดับธุรกิจให้แข่งขันได้และตอบโจทย์เทรนด์การค้าโลกยุคใหม่ 

 รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. กล่าวว่า การดำเนินงานของ วว. ภายใต้โครงการนี้  มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการสื่อสารด้านการตลาด ตรงกับลูกค้าเป้าหมายปลายทาง รวมทั้งคุ้มครองสินค้าได้ในระหว่างเดินทางและจัดจำหน่าย โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มเปิดโครงการฝึกอบรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นี้ศก ผ่านการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญและนักวิจัยของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. และ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม วว. ได้ร่วมผลักดันผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยของ วว. เข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

สอบถามรายละเอียดงานบริการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ติดต่อได้ที่  เลขที่ 196  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพ 10900  **ด้านบริการบรรจุภัณฑ์ โทร. 0 2579 1121 ต่อ 3101  หรือ 081 702 8377  E-mail :  packtest@tistr.or.th ** ด้านบริการข้อมูลและจัดสัมมนา  โทร. 0 2579 1121 ต่อ 3208  หรือ 086 546 6114, โทรสาร 0 2579 7573  E-mail : TPC-tistr@tistr.or.th

………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506