วว. ได้รับการเชิดชูเกียรติ CHIEF  INNOVATION  OFFICER

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เข้ารับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF   INNOVATION   OFFICER   (CIO)  จาก ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

โอกาสนี้ น.ส.ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ กรรมการ กวท. เข้ารับการเชิดชูเกียรติด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานทางด้านนวัตกรรมในแต่ละองค์กร รวมถึงเพื่อสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมกันส่งเสริม  และสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทย  ไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมพาร์ค  ไฮแอท  ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ วว. ดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชน ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน” โดยระบบนิเวศนวัตกรรมของ วว. พร้อมให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย  โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)   โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้ง  Co-working food space   ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM 1,2)   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC)  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (InnoAg)  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางครบวงจร (ICOS)  อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ (BioD)  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (RTTC)  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (InnoRobot)  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (InnoEn)  และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SME ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จังหวัดปทุมธานี 

สนใจรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก วว.  ตลอดจนคำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  โทร.  0   2577 9000  โทรสาร    0  2577   9009    เว็บไซต์    www.tistr.or.th     E-mail  : tistr@tistr.or.th    line@TISTR   IG : tistr_ig  หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

……………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506