วว. ต้อนรับคณะ Board of Audit of Japan ตรวจประเมินผลโครงการ SATREPS ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ Mr. Tomohiro Shikano, Senior Director และคณะ Board of Auditor ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนญี่ปุ่นจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ JICA ในโอกาสตรวจประเมินผลโครงการ SATREPS ภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยการผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร (Project on Innovation on Production and Automotive Utilization of Biofuels from Non-Food Biomass) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ADMIN วว. เทคโนธานี

ทั้งนี้ โครงการวิจัยการผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานญี่ปุ่น ประกอบด้วย AIST, Waseda University และ หน่วยงานไทย (วว. สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ระหว่างปี 2010-2016 โดยได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับการสนับสนุน ทั้งเครื่องจักรครุภัณฑ์ และอุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลจากความสำเร็จของโครงการฯ ช่วยเสริมศักยภาพทีมคณะผู้วิจัยและหน่วยงาน ให้เป็น Hub ศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่ภูมิภาคอาเซียน ปรากฎได้จากโครงการ ASEAN Network for Biomass Open Research (ANBOR) และ Third Country Training Program ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล โดยเฉพาะ Biodiesel คุณภาพสูงสู่อาเซียน อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดผลในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะ ข้อ 7 พลังงานสะอาด ข้อ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชที่มิใช่อาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและทางเลือกของแหล่งพลังงานอีกด้วย

******************

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube

🟪 TIKTOK : @tistr2506