วว. วิจัยพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs เพิ่มศักยภาพการผลิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“การแปรรูปผลผลิตการเกษตร” ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยภายในประเทศ สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับผู้นำไปใช้ เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)  ภายใต้ โครงการวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค (Big Rock) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัยนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณค่าและสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น  ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs”  จำนวน  3  เครื่อง ดังนี้

           1) เครื่องอบแห้งผลไม้ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์  สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก มีโครงสร้างแบบรูปทรงกระบอก ช่วยให้การกระจายความร้อนภายในห้องอบแห้งมีความสม่ำเสมอและทั่วถึง  ใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งใช้งานขนาด 2×2 ตารางเมตร  ระยะเวลาอบแห้ง 3-5 วัน อัตราการผลิต 2,000 ผลต่อครั้ง โดยนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัล Bronze Prize จากการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและส่งประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ในงาน  Seoul  International  Invention Fair  2022  (SIIF 2022)  ระหว่างวันที่  16-19  พฤศจิกายน  2565  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  โดย วว. ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          2) เครื่องแบนกล้วยแบบต่อเนื่อง   สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก เพื่อบีบกล้วยให้แบนหลังจากการอบแห้ง ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่มีคุณภาพ ขนาดชิ้นสม่ำเสมอ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและลดการปนเปื้อน สามารถปรับตั้งระดับความหนา-บาง ของชิ้นกล้วยได้ อัตราการผลิต 2,000 ผลต่อชั่วโมง

          3) เครื่องทับกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ   สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยแผ่นม้วน เพื่อทับกล้วยให้เป็นแผ่นแบนก่อนจะนำไปอบแห้ง ช่วยให้กล้วยแผ่นมีความบางสม่ำเสมอ ก่อนจะนำไปม้วนเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยม้วน อัตราการผลิต 500 ผลต่อชั่วโมง

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่ง วว. วิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เกษตรกร  ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นและมีความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัย วว. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

“… วว. พร้อมนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจัดระเบียบองค์ความรู้แล้ว  เข้าไปตอบโจทย์  ช่วยแก้ปัญหา  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม…” ผู้ว่าการ วว.กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์  เครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs  ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  (วีรยุทธ  พรหมจันทร์) โทร. 0  2577 9000, 0  2577 9129  โทรสาร  0 2577  9009  E-mail :  weerayuth_p@tistr.or.th

……………………………………………………………………………..

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506