สถานีวิจัยลำตะคอง วว. บริการ “จุดพักรถ…พักผ่อน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 – 15 เม.ย. 2566

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  วว. ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย   โดยเปิดจุดบริการ “พักรถ…พักผ่อน” ระหว่างวันที่  9-15 เมษายน 2566  ณ  สถานีวิจัยลำตะคอง  ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 184  มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แวะจอดพักรถ  พักผ่อน   ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง  พร้อมเข้าห้องน้ำ   เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ   วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนภาครัฐ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

อนึ่ง   สถานีวิจัยลำตะคอง…แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยู่ภายใต้สังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  โดยเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ วว.  เป็นแหล่งต้นน้ำงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่เกษตรกรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดและจำลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตพรรณไม้ ตลอดจนเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน แหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อ  สถานีวิจัยลำตะคอง   วว.  ได้ที่  โทร.  044 390 107 หรือที่ E-mail :  lamtakhong@tistr.or.th

***พิกัด สถานีวิจัยลำตะคอง***

https://maps.apple.com/?auid=11816496567967270192&ll=14.770767,101.519372&lsp=7618&q=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81&_ext=EiYpzeCUXkDELEAxvh9t0qNQWUA5Gv+ZnDUXLkBBg5SOKKNwWUBQDA%3D%3D&t=h

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506