วว.ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมเสวนาเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร. ประทีป วงค์บัณฑิต รอง ผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เนื่องในการประชุมเสวนา เครือข่ายชุมชนไม้มีค่า “ชุมชนไม้มีค่า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต. น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่  โอกาสนี้ ดร.สุจิตรา โกศล นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ได้สรุปการดำเนินงานของโครงการชุมชนไม้มีค่า ปี พ.ศ.2563-2565  ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญร่วมการเสวนา ดังนี้ อาจารย์ประลอง ดำรงไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ดร. สุจิตรา โกศล ในฐานะหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี ทีมวิจัย โดยในการเสวนาได้มีการกล่าวถึงผลการดำเนินการงานของโครงการฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย อาทิเช่น ผู้ใหญ่บ้านบ้านบุญแจ่ม เกษตรกรต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นต้น ที่ร่วมแบ่งปันความสำเร็จจากการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้จาก วว. ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน และมีเห็ดป่าที่สามารถเก็บได้ในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือรุกล้ำเข้าไปในป่า ซึ่งการใส่เชื้อเห็ดจะทำให้อัตราการรอดของกล้าไม้ในชุมชนที่ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา มีอัตราการรอดเพิ่มมากขึ้น ทำให้กล้าไม้โตเร็ว 1-2 เท่า ซึ่งผลพลอยได้จากโครงการคือ เห็ดกินได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น