วว. /อินโนบิก เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับระบบทางเดินอาหาร “Innobic   Probiotics  GD”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. )  ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ  BCG  ร่วมกับบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด  ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดตัว “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับระบบทางเดินอาหาร” มีประสิทธิภาพช่วยปรับสมดุลลำไส้ เสริมภูมิต้านทานร่างกาย ภายใต้แบรนด์  “Innobic  Probiotics  GD”  เป็นผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  วว. โดย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM)  ในสังกัด ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ  ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับระบบทางเดินอาหาร” ให้แก่ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด  ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการคัดเลือกเชื้อโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทยที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยเป็นครั้งแรก เพื่อให้เหมาะกับคนไทย  ภายใต้บันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ  BCG  เพื่อนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีอาหาร  บ่มเพาะธุรกิจไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์  โดยปัจจุบัน อินโนบิก (เอเซีย) เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี (Innobic  Probiotics GD)  มีประสิทธิภาพช่วยปรับสมดุลลำไส้ เสริมภูมิต้านทานร่างกาย  โดย  1  แคปซูล ประกอบด้วย  จุลินทรีย์ดีเล็กโตบาซิลลัส พาราคาเซอิ  จุลินทรีย์บีพีโด แบคทีเรียเรียม เบรเว  จุลินทรีย์ดีบาซิลลัส  โคแอททูแลน  และใยอาหารอินูลิน  นับเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย อันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ ที่ยึดโยงศักยภาพและความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

“… วว. กำหนดแนวนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยการใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้านเกษตร อาหาร อาหารสุขภาพ การแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันและต่อยอดงานวิจัยพัฒนา และเพื่อให้เกิดการ Spin-off ของธุรกิจนวัตกรรม และการวางรากฐานของประเทศสู่กลไกการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมชีวภาพ อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูง (Value Creation) ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก วว. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับอินโนบิก (เอเซีย) ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพตามนโยบาย BCG จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เป็นตัวอย่างของการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังส่งผลการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม วว. มีศักยภาพและความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแบบครบวงจร (Research and Development, Innovation and Manufacturing : RDIM) ประกอบด้วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์โพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นทาง (Upstream unit) ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับสัตว์ทดลอง จนถึงการศึกษาในระดับมนุษย์ (Clinical trial) ถึงระดับปลายทาง (Downstream unit) มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากล ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งถือว่าเป็นสายการผลิตที่ครบวงจรเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสุขภาพ ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน

ดร.บุรณิน  รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด  กล่าวว่า อินโนบิก (เอเซีย) เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “Leading Life Science Company in Region by Bringing Best Science and Enhancing Quality of Life” คือ การดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาค มีวิทยาศาสตร์อันเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในวันนี้ถือได้ว่าบริษัทประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญในวงการ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการตอบโจทย์สังคมสูงวัย การดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพของโลก ประกอบกับต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้า และมุ่งส่งเสริมนักวิจัยและงานวิจัยไทยสู่ระดับสากล ทำให้ อินโนบิก เปรียบเสมือน โมเดลแพลตฟอร์ม ที่รวมพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนธุรกิจด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์

โดย อินโนบิก (เอเชีย) ได้จัดตั้ง บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจทั้งในด้านโภชนาการทางการแพทย์ (Medical Nutrition) สำหรับผู้ป่วย และในส่วนของโภชนเภสัช (Nutraceutical) รุกตลาดธุรกิจเกี่ยวกับโภชนาการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เน้นให้เหมาะกับบุคคลแต่ละกลุ่ม ตามอายุ เพศ หรือความต้องการด้านโภชนาการรวมทั้งเพื่อป้องกันโรคต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดในกลุ่มสินค้าอาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอีกด้วย  สำหรับผลิตภัณฑ์ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี (Innobic Probiotics GD)  พร้อมจำหน่ายที่ร้าน Lab Pharmacy ทุกสาขาและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ Innobic Official Shop บนแพลตฟอร์ม Shopee ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษาจาก ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม  (ICPIM)    ติดต่อได้ที่  โทร. 061 414 3934, 0 2577 9771   โทรสาร  0 2577 9058  E-mail : brc@tistr.or.th และ ID Line : @brc_tistr

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR

IG : tistr_ig

TIKTOK : @tistr2506