วว. ผนึกกำลังพันธมิตรดำเนินโครงการวัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน” กับเครือข่ายพันธมิตร  ประกอบด้วย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยชุมชนน่าน  ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้  และหอการค้าจังหวัดน่าน  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ  มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบนิเวศ การอนุรักษ์/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสมุนไพรพื้นถิ่นแบบครบวงจร เมื่อวันที่  3  ธันวาคม 2565  ณ  บ้านกิ่วม่วง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน

โอกาสเดียวกันนี้ วว. และพันธมิตร ได้จัด“กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า   วว. และจังหวัดน่าน มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ  การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน  ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ช่วยตอบโจทย์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ผู้ประกอบการของจังหวัดน่านอย่างเป็นรูปธรรม  ปัจจุบัน วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง  ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดน่าน ดำเนิน “โครงการวัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน”  และมีการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันนี้ เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร  การพัฒนาระบบนิเวศ  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสมุนไพรพื้นถิ่นแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากการประเมินปริมาณการปลดปล่อยและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากพืชสมุนไพร เชื่อมั่นว่าการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานครบวงจร จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดน่านให้ยั่งยืนสืบไป

ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการลงนามความร่วมมือแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้  เพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิตการปลูกสมอพิเภก สมอไทย  และมะขามป้อม  สำหรับเป็นพืชร่วมกับไม้ยืนต้นในแปลงของเกษตรกร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดทำแปลงสาธิตสำหรับการปลูกและการให้ผลผลิตของโมโรเฮยะ (พืชในกลุ่มปอกระเจาฝักยาว) ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ประเมินการปลดปล่อยและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชอายุสั้น  นอกจากนี้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2565  

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   กล่าวในโอกาสให้เกียรติเป็นสักขีพยานว่า การดำเนินงานโครงการวัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดน่าน  ที่มุ่งเน้นพลิกโฉมการพัฒนา เดินหน้าสร้างเมืองน่านให้เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี สังคมร่มเย็น เศรษฐกิจได้รับการต่อยอด  สร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้าน “สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง” ที่มุ่งเน้น ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง   เชื่อมั่นว่าผลจากการดำเนินงานในระยะเวลาอันใกล้จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านพืชสมุนไพร พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัด ตลอดจนก่อให้เกิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจของจังหวัดน่านอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

“…จังหวัดน่านเสียเปรียบพื้นที่อื่นๆ ในแง่เป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรม แต่ห่างไกลตลาด ทำให้ค่าขนส่งสูง ความร่วมมือของ วว. และหลายๆภาคส่วนในวันนี้จะช่วยตอบโจทย์จังหวัดน่านในเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน. และจะนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจต่อไป…” ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าว  

นางสาวสุภาพร  รุ่งเลิศเกียรติ  ผู้จัดการบริหารวิจัยและพัฒนา บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าบริษัทไลอ้อน ประเทศไทย  ยึดถือธุรกิจคู่คุณธรรมเพื่อการเดิบโตอย่างยั่งยืนและเป็นสุข รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค ในปี 2022 มุ่งเน้นเรื่องของ ESG และ Sustainability ทำให้เกิดโครงการวัฏจักรต้นแบบการเจริญไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ใหญ่และมีความภูมิใจ เนื่องจากได้ร่วมดำเนินงานกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร และได้เป็นคาร์บอนเครดิตจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชที่ปลูก ให้เกิดความเจริญงอกงามยั่งยืนตลอดไป

อนึ่ง  วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินงานโครงการวัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดน่าน ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลระหว่างคนและธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในจังหวัดน่าน บนพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ คือ อำเภอท่าลี่ และสันติสุข  โดย บริษัท ไลอ้อนฯ จะร่วมสร้างโครงการผ่านกิจกรรมส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภายในพื้นที่จังหวัดน่าน จากชุมชนต้นน้ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ เน้นการปลูกพืช ที่มีผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่และป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดการบุกรุกและทำลายสภาพป่าธรรมชาติ ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าครัวเรือน ป่าชุมชน อีกทั้งยังช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศร่วมด้วย ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรไม้ยืนต้นที่เป็นสมุนไพรพื้นถิ่นของจังหวัดน่าน ส่งเสริมการสร้างรายได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดน่าน นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังจะได้เรียนรู้วิธีการทำการเกษตร ด้วยหลัก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างทักษะการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ดีร่วมด้วย

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig