วว. ปรุงน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว ขับเคลื่อน BCG  Economy  Model

นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ซ้ายมือ)  ดร.ขนิษฐา  ชวนะนรเศรษฐ์   นักวิจัย ศนส. (ขวามือ)

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงว่า ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) โดย นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  ดร.ขนิษฐา  ชวนะนรเศรษฐ์   นักวิจัย ศนส. และทีมงานวิจัย ประสบผลสำเร็จในการปรุงน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ภายใต้กลิ่น Cool 3  ซึ่ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ (แอล.เอ็ม.จี) จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประกอบการด้านการผลิตน้ำมะนาวแช่แข็งและน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว   ได้มอบโจทย์การผลิตให้ ศนส. วว. โดยให้มีองค์ประกอบหลักของน้ำหอมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี 3 ประการ ได้แก่  1) มะนาว  2) น้ำตาลโตนด  และ 3) น้ำทะเล

ดร.ขนิษฐา  ชวนะนรเศรษฐ์   นักวิจัย ศนส. วว.

ทั้งนี้ น้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ที่ วว. ปรุงสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบของสารสกัดขนแพะที่ช่วยทำให้กลิ่นน้ำหอมติดทนนานและมีความหอมซับซ้อน  โดยได้รับการยอมรับและถูกนำเสนอให้เป็นผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ม BCG  Economy  Model ซึ่งส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ฯ ได้รับรางวัล Thailand  TOP  SME  Awards  2022  จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  ในด้านสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 2 ธันวาคม  2565  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย   โดยทั้งน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมะนาว จะถูกนำไปจัดแสดง ณ  SME  Bank จังหวัดนนทบุรี

นายวิวัฒน์ พริ้งจำรัส หจก.เลม่อนโกลด์ รับรางวัลThailand TOP SME Awards 2022

อนึ่ง  วว. อยู่ในระหว่างการขอทุนโครงการวิจัย  จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.  ในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาว น้ำมันหอมระเหยและจัดทำมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ผลผลิตผลมะนาวล้นตลาดและมีราคาถูกจากการเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีให้แหล่งจำหน่ายและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมะนาวและน้ำมันจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในการใช้ประโยชน์จากน้ำมะนาวจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดทำมาตรฐานน้ำมันมะนาว, Lime (Citrus aurantiifolia) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาในมาตรฐานน้ำมันจากเปลือกมะนาวเพื่อการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  วว. มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรและสามารถต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  วว.  ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9104  (คุณณัฏพรรณ  โภคบุตร)  E-mail : innoherb_service@tistr.or.th

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th  Line@TISTR  IG : tistr_ig