วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทยแห่งแรก-แห่งเดียวของไทยจาก สมอ.

นายบรรจง   สุกรีฑา  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มอบใบรับรองระบบงาน  มอก. 17065-2556 ( ISO/IEC 17065-2012)  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ : หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ให้แก่ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้รับมอบใบรับรองดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริวรรณ  พรเลิศวิวัฒน์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ดร.พัชทรา มณีสินธุ์   รองผู้ว่าบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงความยินดี  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

            “…ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ สมอ. ได้มอบใบรับรองผู้รับรองระบบให้แก่ วว. ซึ่งจะเป็นผู้รับรองกระบวนงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในสถานการณ์ขณะนี้จะตรงประเด็นกับยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล ที่จะมีการเปิดประเทศในเร็วๆนี้ ถือเป็นการเตรียมการล่วงหน้าที่เหมาะสมมาก และเป็นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ  ได้แก่ สมอ. กรมการท่องเที่ยว โดยมี วว. เป็นหน่วยงานที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเข้าไปรับรองระบบการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นอุทยาน หรือชุมชนต่างๆ ตามขอบเขตที่ สมอ. ได้อนุญาตให้ วว. ดำเนินการในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยรายแรก ซึ่งได้รับการรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เราเป็นพันธมิตรร่วมกันในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยกัน…” เลขาธิการ สมอ.กล่าว

 ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  สำนักรับรองระบบคุณภาพ  (สรร.) วว. ถือเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ  โดยดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองจาก สรร. วว. มีการดำเนินงานและมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม เป็นต้น

            โดย สรร. วว. มีขอบข่ายการรับรองระบบงานประเภทการท่องเที่ยวไทยที่พร้อมให้บริการ ประกอบด้วย มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

“…ภารกิจการรับรองมาตรฐานของ วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากนั้น สรร. วว. ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอบข่ายการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวด้วย…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นอกจากนี้ สรร.วว. ยังให้บริการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Certification) ได้แก่ มาตรฐานเกษตร GAP  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการให้มีศักยภาพการแข่งขันที่เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ

“…วว. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การตรวจประเมินอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 มาตั้งแต่ปี 2561 เราได้รับความร่วมมืออย่างดีเกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆตามเกณฑ์ในการประเมิน วันนี้เรามีความพร้อมและได้รับการยอมรับจาก สมอ.ว่า ระบบของ วว.  พร้อมในการที่จะตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมาก ในการทำรายได้เข้าประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ เรามีความพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างเชื่อมั่นให้เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีคุณภาพ…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับบริการและที่ปรึกษาด้านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์  สรร.วว. โทรศัพท์  0 2577 9000, 02 577 9373,  061 415 0480  E-mail : thanakorn_s@tistr.or.th