วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ประจำปี 2564

จาก  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายพิศาล   พงศาพิชณ์   เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ประจำปี 2564  ให้แก่  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในโอกาสที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้รับรางวัลดังกล่าว  โดย  มกอช.  มีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลนี้ เพื่อยกย่องผลการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั่วประเทศ   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. ครบรอบ 19  ปี ในการนี้ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมผู้บริหาร สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม 2564  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting

“… วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐานของหน่วยรับรอง จาก มกอช. ตั้งแต่ปี 2552 และได้ให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ราย  ทั้งนี้ วว. ได้รับรางวัลจาก มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองดีเด่นหลายครั้ง รวมถึงปีที่ผ่านมาและในปีนี้  การได้รับรางวัลดังกล่าวจะเป็นขวัญและกำลังใจให้ วว. ได้ดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพิ่มโอกาสการแข่งขันให้ยั่งยืน   วว .  ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติในการได้รับรางวัลหน่วยรับรองดีเด่นจาก   มกอช.   ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบวันสถาปนาของ มกอช. ในขวบปีที่ 19 ในวันนี้ด้วยค่ะ…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)  มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดย สรร. ได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 : 2015 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐาน  ISO/IEC 17021-1 : 2015 และ  SO/TS 22003 : 2013  จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นอกจากนั้น  สรร. ยังได้รับการขึ้นบัญชีหน่วยรับรอง / หน่วยตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)  กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์  สรร.วว. ดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรอง โดยให้บริการในพื้นที่ภายในประเทศไทย ดำเนินการด้วยความเป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  โปร่งใส  เที่ยงตรง เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีนโยบายคุณภาพ  “มุ่งมั่นให้บริการตรวจประเมินและรับรองด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ”

สอบถามรายละเอียดการให้บริการของสำนักรับระบบคุณภาพ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9371, 0 2577-9373-4, 089  900  5308   โทรสาร 0 2577 9372  www.tistr.or.th  E-mail : ocb@tistr.or.th