ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการ วว. ให้สัมภาษณ์รายการ  The   Ambassador  / APEC FOCUS

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ให้สัมภาษณ์รายการ  The   Ambassador   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  ภาคภาษาอังกฤษ (Radio Thailand English Service)  ประเด็นเรื่อง  วว. เพิ่มขีดความสามารถสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ วทน.  จัดงานสัมมนา APEC Webinar  “Municipal  Solid  Waste  Management  by  Circular  Economy  Concept ” การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลโดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  และรายการ  APEC  FOCUS   ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง   5    และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   NBT   (ช่อง 11)   ประเด็นเรื่อง    การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบาย  BCG  ในวันที่  26 กันยายน  2565  ณ  ชั้น 8  อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี  คลองห้า จ.ปทุมธานี

รายการ  The   Ambassador