วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ

นายสายันต์   ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.นพ.ขวัญชัย   ศุภรัตน์ภิญ โญ   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ “การใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานและความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน”

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกระดับของทั้งสองหน่วยงาน  ในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยซน์ขององค์กรและประเทศ  ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน  รวมทั้งร่วมกันใช้ความสามารถและองค์ความรู้ทางงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยของหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานและลดข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังคน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี โอกาสนี้ผู้บริหาร บุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี  ในวันที่  26   กันยายน  2565  ผ่านโปรแกรม ZOOM   ณ  ห้องประชุม กวท. ชั้น 8  อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี  คลองห้า จ.ปทุมธานี

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์

สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig