วว. จับมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วย วทน.

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ดร.อนุรักษ์  กิตติคุณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission  Secretariat  : MRCS) ลงนามประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น

ในการนี้ ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล  เลขาธิการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  คณะผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

โอกาสนี้ วว. นำผลงานวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจัดแสดงนิทรรศการต้อนรับด้วย

พร้อมนี้ ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร บุคลากร นำคณะผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมภารกิจของสถานีวิจัยลำตะคอง ที่มุ่งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิจัยเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน