วว. จัดอบรมออนไลน์ ฟรี!  “เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร Free Online  หัวข้อเรื่อง การทำความรู้จัก CFO & CFP ก่อนลงมือทำ” (Introduction to Carbon Footprint for Organization and Product) ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) วว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ความแตกต่างของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรกับผลิตภัณฑ์ การเตรียมความพร้อมในการประเมินและการทวนสอบ รวมถึงการแนะนำด้านงานบริการครบวงจรของ วว. อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจการดำเนินงานของ ศนพ. โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ศนพ.วว. ร่วมบรรยายในหัวข้อที่เป็นโยชน์  ได้แก่ ดร.จิราพัชร คำพิเดช นักวิจัย บรรยายในหัวข้อ “Carbon Footprint : CF ความแตกต่างของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรกับผลิตภัณฑ์ฯ” ดร.อังคณา เขื่อนเพชร นักวิจัย บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการประเมินและการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Preparation for CFO verification)” และ นางสาวปาริชาติ แย้มศรี นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการประเมินและการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Preparation for CFP verification)” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 อาคาร 60 ปี วว. เทคโนธานี คลองห้า  จ.ปทุมธานี

สนใจเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน วว. หรือรับบริการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวอัญชลี พยัคฆะโส นักพัฒนาธุรกิจ/ผู้จัดการอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs วว. โทร. 0 2577 9000 ต่อ 9540


📍นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9048
📧E-mail : pr@tistr.or.th
🟩 Line@tistr
🟧 IG : tistr_ig
🟥YouTube : tistr2506
🟪 TIKTOK : @tistr2506