วว. จับมือ องค์การสุรา ขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือกให้ยั่งยืน มุ่งเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล

วันนี้  ( 28 พ.ค. 2567  ณ  วว. เทคโนธานี  คลองห้า  จ.ปทุมธานี) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสัญชัย  ชาสมบัติ  ผู้อำนวยการองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต  ลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตแอลกอฮอล์ ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจนถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีระยะเวลาโครงการฯ  5 ปี โดยมี ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน   วว.  นายสมควร   จารุสมบัติ  รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต  องค์การสุรา  เป็นสักขีพยาน   โอกาสนี้ นายณัฐกร  อุเทนสุต  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตและประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต   นายสมพร   มั่งมี   คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวว. และอดีตกรรมการ วว. คณะผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่  28  พฤษภาคม  2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5  อาคาร Admin  วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล   เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากหน่วยการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง (Cassava Fermentation Unit) ที่มีอยู่เดิม  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นผลจากงานวิจัยในการเพิ่มผลิตภาพ  สนับสนุนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกของประเทศ ลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแอลกอฮอล์และหาแนวทางในการต่อยอดธุรกิจแอลกอฮอล์ขององค์การสุราและการพัฒนาแอลกอฮอล์เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใหม่

ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง วว. และองค์การสุรา เพื่อขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการ Upcycling  นำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  นำ CO2   กลับมาใช้ใหม่  โดย วว. มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน  อาทิ  การผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำจากมันสำปะหลัง   การผลิตแก๊สโซฮอล์  ไบโอดีเซล  และโรงงานผลิตเอทานอลที่จังหวัดกำแพงเพชร  ที่มีขนาดกำลังการผลิต 5,000 ลิตร  เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด ฟางข้าวและกากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างสังคมเกษตรกรรมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมี ศูนย์การเรียนรู้โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำแห่งแรกของประเทศไทย ณ บางเขน  เพื่อการศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบสำคัญในการนำ วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย BCG  ช่วยลดการขาดดุลการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีของประเทศ

“…วว. ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนานและก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกระทรวง อว. ได้มอบหมายให้ วว. เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชนและประเทศชาติ  ทิศทางการดำเนินงานของ วว. ต่อจากนี้ มุ่งเน้นการดำเนินงาน  ดังนี้  1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ   2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  3) เร่งการพัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบมูลค่าสูงที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อลดการส่งวิเคราะห์ทดสอบต่างประเทศของผู้ประกอบการ SMEs  และ 4) ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถนำ วทน. ไปขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรรม  ผ่านการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรคู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อความสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้…” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าว   

นายณัฐกร  อุเทนสุต  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตและประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต  กล่าวว่า  ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้เป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญ ที่จะมีการพัฒนานำแอลกอฮอล์ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันใน 2 มิติ คือ การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ ปัจจุบันประเทศเรามีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงในการพัฒนาแอลกอฮอล์ไปใช้ทางการแพทย์ อาหาร  เชื้อเพลิง  และยังมีอีกหลายทิศทางที่ยังไม่ได้ทำ  เช่น  ในต่างประเทศมีการพัฒนาแอลกอฮอล์ไปใช้แทน  LPG   หรือในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดผสมผสานกันได้ แม้กระทั่งการจับคู่อาหารกับเครื่องดื่ม  ( Food  pairing) ซึ่งเป็นการดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่าที่จะทำให้เกิดสภาวะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม   นอกจากนี้ประเทศเรามีอาหารและผลไม้หลากหลาย  สามารถนำมาเพิ่มมูลค่า เพื่อตอบโจทย์และสร้าง Soft power  เป็น demand size หรือความต้องการซื้อที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนั้นก้าวต่อไปภายใต้ความร่วมมือนี้เราจะเดินร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ

ผู้อำนวยการ  องค์การสุรา  กล่าวว่า   องค์การสุราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสุราสามทับหรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมเพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  โดยใช้โอกาสทางธุรกิจ คุณภาพด้านอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และการบริการของอุตสาหกรรมต้นน้ำสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความคล่องตัว มั่นคง จนก่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“…ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและสร้างความเปรียบให้ภาคอุตสาหกรรม  ในการใช้ประโยชน์จากแอลกอฮอล์ ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญของ วว. ที่มีห้องปฏิบัติการและโรงงานผลิตเอทานอลที่กำแพงเพชร ตลอดจนองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน  จะเป็นพันธมิตรสำคัญที่จะมาช่วยในการดำเนินงานขององค์การสุรา ในการเพิ่มมูลค่าแอลกอฮอล์สู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ เช่น เป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงเครื่องบิน    เป็นส่วนผสมในน้ำมัน   นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม    หรือเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก เป็นต้น  นอกจากนี้องค์การสุรายังสนใจด้านการใช้ของที่เหลือจากการทำปาล์มน้ำมัน นำมาผลิตเอทานอลที่มีมูลค่าสูงกว่า ซึ่งเราต้องการพันธมิตร เช่น วว. มาช่วยในการดำเนินงานให้สำเร็จเป็นรูปธรรม…” นพ.สัญชัย  ชาสมบัติ  ผู้อำนวยการองค์การสุรา  กล่าว

…………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506