วว.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงาน สถานีวิจัยลำตะคอง

นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย มากกว่า 20 ประเทศ จำนวนกว่า 100 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร / การอนุรักษ์แมลงเขตร้อน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยบทบาททางการทูตเพื่ิอความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อว. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อคิดเห็นการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ