วว. ร่วมพิธีเปิดงาน 2024 ATM Connect : Green Talent Development to EnhanceASEAN Economic Co-Creation and Sustainable Society through STI-Based Solutions

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ และ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 2024 ATM Connect : Green Talent Development to Enhance ASEAN Economic Co-Creation and Sustainable Society through STI-Based Solutions จัดโดยกระทรวง อว. โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ งานดังกล่าวถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในการกำหนดแผนงานและกลยุทธ์ด้านการพัฒนากำลังคนด้าน Green Talent และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับยุทธศาสตร์อาเซียนด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยจะจัดระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2567

ในการนี้ คณะผู้แทน วว. ยังได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ และการประชุมประจำปี ASEAN Network on Bio-Circular-Green Economy (ASEAN BCG Network) Governing Council Meeting ที่จัดภายในงาน ATM Connect ในฐานะที่ วว. ได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย และมี สวทช. เป็นเลขานุการของเครือข่าย ASEAN BCG Network ดังกล่าว