วว. รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001 : 2022 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบใบรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2022 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ จาก นางสาวรุจิรา ศรีสุขใส Key Account Director, Assurance – Thailand Sales & Marketing ผู้แทน BSI Group (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมแห่งชาติแห่งแรกของโลก และเป็นองค์กรหลักระหว่างประเทศด้านมาตรฐานสากล (ISO) เพื่อสร้างมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความจำเป็นทางธุรกิจและความต้องการของสังคม ซึ่ง วว. โดย กองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2022 มาอย่างต่อเนื่อง 6 ปีเต็ม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ วว. ในการนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี


ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของ วว. ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้ความสำคัญด้านระบบดิจิทัลของ วว. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง ความเสียหาย โดยเฉพาะภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ในปัจจุบัน วว. มีความยินดีในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมมาตรฐานดังกล่าวให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ระบบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 คือ มาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเป็นการแนะนำแนวทางและสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงและจุดอ่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินการให้สอดคล้องกับ ISO 27001 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “TISTR Cybersecurity Day 2024” ซึ่ง กองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรของ วว. รวมถึงสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยทางระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการ ฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน /รูปแบบและเทคนิคที่ผู้ไม่หวังดีมักใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์”


📍นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9048
📧E-mail : pr@tistr.or.th
🟩 Line@tistr
🟧 IG : tistr_ig
🟥YouTube : tistr2506
🟪 TIKTOK : @tistr2506