วว. / กฟผ. เชิญร่วมกิจกรรม “รักโลก รักษ์พลังงาน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จัดกิจกรรมเทศกาลเแห่งความรัก Power  of  Love “รักโลก รักษ์พลังงาน” เพื่อช่วยลดคาร์บอน ปลดปล่อยออกซิเจน และลดมลพิษในอากาศ ผ่านกิจกรรม DIY ฟรี! ปลูกพันธุ์ไม้ใส่กระถาง เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้ใจ ในเดือนแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   Facebook แฟนเพจ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง หรือที่ โทร. 044 984  007

สถานีวิจัยลำตะคอง วว. ตั้งอยู่ ณ เลขที่  333 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของ วว. เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินการวิจัยทางด้านการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม  มีภารกิจและเป้าหมายของสถานีฯ มุ่งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิจัยเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง มีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 301 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 เป็นโครงการที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงนำนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปของก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเอานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

…………………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506