วว. หารือ กระทรวงเกษตรฯ แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำ วทน. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ/เกษตรกร ของสองประเทศ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร วว. เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือกับ Mr. Deogracias Victor B. Savellano, Undersecretary, Department of Agriculture ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังเป็นสริมสร้างความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศต่อไป
โอกาสนี้ วว. นำเสนอความเชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานให้อุตสาหกรรมทางการเกษตร และคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร อาทิ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มะม่วง มะพร้าว แบบครบวงจร การใช้สารชีวภัณฑ์ การส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับมาตรฐาน GAP และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้ชุมชน