วว.ต้อนรับ คณะผู้แทนจาก The Provincial Government of Bukidnon ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 31 ม.ค. 2567 นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) พร้อมด้วยนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Provincial Government of Bukidnon ประเทศฟิลิปปินส์
ในการนี้ ผอ.ศนอ. ให้เกียรติกล่าวเปิดงานดังกล่าว ดร.จันสุดา คำภา นักวิจัย ศนอ. นำเสนอภาพรวมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร และเทคโนโลยีการอบแห้ง (Freeze Drying Technology) ดร.กุลรภัส วชิรศิริ นักวิจัยอาวุโส ศนอ. นำคณะผู้แทนเยี่ยมชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร และนายดำรงชัย สิทธิสำอาง นักวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) นำคณะผู้แทนเยี่ยมชมโรงงานนำทาง เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและแนวโน้มการผลิตและแปรรูปผักผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

อนึ่ง วว. มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานฟิลิปปินส์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานมีความสนใจศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เกษตร และสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง