วว./ PBSP ประเทศฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านการจัดการขยะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular economy

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร นางสาว รัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) และ ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง นักวิจัยอาวุโส ศบท. ร่วมประชุมหารือกับ Philippine Business for Social Progress organization (PBSP) โดยมี Kritine J. Rivadelo , Director for Operations ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญและข้อมูลการจัดการขยะที่ วว. นำงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะชุมชนอย่างครบวงจร การสร้างต้นแบบศูนย์คัดแยกขยะใช้แล้วและแปรรูป “Waste Sorting Hub” เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย BCG ด้วยการบริหารจัดการขยะพลาสติกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

โอกาสนี้ ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการขยะ การแลกเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการ ความเชี่ยวชาญของไทยและฟิลิปปินส์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศต่อไป
Philippine Business for Social Progress organization (PBSP) เป็นองค์กร NGO ขนาดใหญ่ที่มีพันธกิจหลักในการเกื้อกูลสังคม ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดำเนินกิจการแบบมีส่วนร่วม สร้างสมดุลให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียม ซึ่งมุ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนฟิลิปปินส์ดีขึ้น